Activiteiten

Mul­ti­me­di­aal pu­bli­ce­ren

Uit­ge­ve­rij­en zien zich­zelf steeds meer als in­for­ma­tie­le­ve­ran­cier. Al­leen ge­druk­te pu­bli­ca­ties zijn niet meer vol­doen­de. Het gaat om de com­bi­na­tie met an­de­re di­gi­ta­le me­dia. Wij slui­ten hier­op aan door uw in­for­ma­tie me­di­um­neu­traal op te slaan met XML. Dit is een stan­daard om in­for­ma­tie in­hou­de­lijk te mar­ke­ren. Al­le pu­bli­ca­ties wor­den van­uit de­ze ba­sis ge­ge­ne­reerd.

PDF

Voor ge­druk­te pu­bli­ca­ties con­ver­te­ren we XML-be­stan­den voor­na­me­lijk naar op­maak­om­ge­ving In­De­sign. Het is dan mo­ge­lijk om hand­ma­tig in te grij­pen. De nieuw­ste ont­wik­ke­ling is om PDF-be­stan­den ‘on the fly’ uit de XML-be­stan­den te ge­ne­re­ren. Bij de­ze werk­wijze is een op­maak­om­ge­ving als tus­sen­stap niet meer no­dig.

XHTML

Di­gi­ta­le toe­pas­sin­gen zijn voor­na­me­lijk ge­ba­seerd op XHTML. Hier­voor ont­wik­ke­len we de be­no­dig­de XSL-trans­for­ma­ties en CSS-style­sheets.

  • Een van de toe­pas­sin­gen is het elek­tro­ni­sche boek, eBook. Voor ver­schil­lende eRea­ders kun­nen we de XML-be­stan­den con­ver­te­ren naar EPUB-be­stan­den.
  • Elek­tro­ni­sche leer­om­ge­vin­gen stel­len ex­tra ei­sen aan uw XML-be­stan­den. We kun­nen uw XML-be­stan­den con­ver­te­ren naar vol­waar­di­ge SCORM-pak­ket­ten.

Op­maak en lay­out

We ver­zor­gen voor uit­ge­ve­rij­en de com­ple­te gra­fi­sche pro­duc­tie, van ko­pij tot ge­reed pro­duct. Voor de op­maak­pro­gram­ma’s In­De­sign, XPress en Frame­Maker heb­ben we ap­pli­ca­ties ont­wik­keld om een groot deel van de op­maak au­to­ma­tisch uit te voe­ren. In on­ze port­fo­lio vindt u hier en­ke­le voor­beel­den van.

 

Niet al­le uit­ga­ven zijn ge­schikt voor au­to­ma­ti­sche op­maak. Voor el­ke vorm­ge­ving is het no­dig om een­ma­lig vast te leg­gen hoe de ele­men­ten vorm­ge­ge­ven wor­den. De be­spa­ring die het op­le­vert, moet op­we­gen te­gen de­ze ini­tië­le kos­ten. Dit is het ge­val bij uit­ga­ven met een te­rug­ke­rende vorm­ge­ving, maar ook bij com­ple­xe uit­ga­ven.

 

  • Voor de her­ken­baar­heid van edu­ca­tie­ve me­tho­den is het be­lang­rijk dat de vorm­ge­ving door de ja­ren heen ge­lijk blijft. Het­zelf­de geldt voor be­drijfs­in­for­ma­tie in een ei­gen huis­stijl.
  • Ook voor een­ma­li­ge uit­ga­ven kan au­to­ma­ti­sche op­maak ren­da­bel zijn. Denk aan com­ple­xe uit­gaven, bij­voor­beeld door het gro­te aan­tal for­mu­les of de com­ple­xi­teit van de vorm­ge­ving zelf. Eer­der noem­den we een uit­ga­ve in het Chi­nees een uit­da­ging, maar ook dat heb­ben we ge­daan.

Word-sja­blo­nen

Kos­ten spe­len een be­lang­rij­ke rol bij ie­de­re uit­geef­be­slis­sing. Voor ad­di­tio­ne­le uit­ga­ven als bij­voor­beeld hand­lei­din­gen zul­len de op­la­gen vaak te klein zijn om ze ren­da­bel uit te ge­ven. Toch kun­nen ook de­ze uit­ga­ven er aan­trek­ke­lijk uit­zien door ze in Word op te ma­ken. Niet al­leen aan uit­ge­ve­rij­en, maar ook steeds va­ker aan on­der­wijs­in­stel­lin­gen en an­de­re or­ga­ni­sa­ties, le­ve­ren we pro­fes­sio­ne­le Word-sja­blo­nen. Hier­mee kunt u een­vou­dig zelf uw druk­werk vorm­geven.

 

Voor on­ze Word-sja­blo­nen zijn veel toe­pas­sin­gen mo­ge­lijk. We on­der­schei­den twee soor­ten: op­maak- en in­houd­ge­richt.

  • Een min­der com­ple­xe vorm­ge­ving kan heel goed in Word op­ge­maakt wor­den. Bij­voor­beeld voor mar­ke­ting­doel­ein­den ont­wik­ke­len we Word-sja­blo­nen voor het ma­ken van nieuws­brie­ven in html. De­ze kun­nen recht­streeks ge­maild wor­den naar uw po­ten­tië­le klan­ten.
  • Voor uit­ge­ve­rij­en en dtp-stu­dio’s ont­wik­ke­len we Word-sja­blo­nen om ma­nu­script- en ko­pij­be­stan­den in­hou­de­lijk te mar­ke­ren met co­de­rin­gen of op­maak­pro­fie­len. Met au­to­ma­ti­sche op­maak is het mo­ge­lijk om na­ge­noeg alle Word-func­ties au­to­ma­tisch toe te pas­sen in de op­maak. Dit le­vert ui­ter­aard een be­lang­rij­ke be­spa­ring op, maar maakt ook het pro­duc­tie­pro­ces be­trouw­baar­der. Denk bij­voor­beeld aan de mo­ge­lijk­heid om al­le re­gis­ter­mar­ke­rin­gen in uw ko­pij­be­stan­den au­to­ma­tisch te con­ver­te­ren naar re­gis­ter­mar­ke­rin­gen in In­De­sign.

Spe­cia­le pro­jec­ten

On­der an­de­re voor uit­ge­ve­rij­en voe­ren we pro­jec­ten uit om com­ple­xe pro­ble­men op een prak­ti­sche ma­nier op te los­sen. Het gaat bij­voor­beeld om com­ple­xe uit­ga­ven als schrijf­me­tho­den, mu­ziek­uit­ga­ven of we­ten­schap­pe­lij­ke uit­ga­ven met com­ple­xe for­mu­les. Bij tra­di­tio­ne­le pro­duc­tie zul­len de ho­ge pro­duc­tie­kos­ten niet op­we­gen te­gen de ver­wach­te op­la­gen. Daar­naast kunt u den­ken aan pro­jec­ten die com­plex zijn door de gro­te om­vang of de kor­te door­loop­tijd. Voor de­ze pro­jec­ten ont­wik­ke­len we de soft­ware, die voor een op­ti­ma­le ver­wer­king no­dig is.

Het pro­duc­tie­pro­ces voor de me­tho­de Schrift van Thie­me­Meu­len­hoff

Voor dit pro­ject zijn de let­ter­ty­pen voor het hand­schrift ont­wik­keld, voor zo­wel tekst­ver­wer­ker als op­maak­pro­gram­ma. Daar­naast is er soft­ware ont­wik­keld om de schrijf­let­ters vloei­end te ver­bin­den. De uit­ga­ven voor acht groe­pen ba­sis­on­der­wijs kon­den zo in een nor­maal pro­duc­tie­pro­ces ge­pro­du­ceerd wor­den.

Schrift

Toepassingen op internet

  • Bij edu­ca­tie­ve uit­ga­ven wor­den vaak me­tho­de­sites ont­wik­keld waar­op on­der­steu­nend ma­te­ri­aal voor do­cen­ten wordt aan­ge­bo­den. Meest­al is dit ter ver­van­ging van de do­cen­ten­hand­lei­ding met toet­sen en uit­wer­kin­gen.
  • On­der­wijs­in­stel­lin­gen ge­brui­ken steeds va­ker toet­sen­da­ta­ban­ken en elek­tro­ni­sche leer­om­ge­vin­gen. De­ze toe­pas­sin­gen stel­len ex­tra ei­sen aan de in­for­ma­tie om­dat er ook te­rug­kop­pe­ling over de re­sul­ta­ten moet zijn.
  • Veel na­slag­wer­ken, los­bla­di­gen en vak­tijd­schrif­ten le­ve­ren hun be­roeps­in­for­ma­tie via in­ter­net. De­zelf­de in­for­ma­tie is mees­tal ook in ge­druk­te vorm be­schik­baar.

 

In­for­ma­tie voor in­ter­net­toe­pas­sin­gen stelt an­de­re ei­sen aan op­maak en op­slag. Er is een gro­te ver­schei­den­heid aan XML-, HTML- en XHTML-va­ri­an­ten. Daar­naast ver­schilt voor ie­de­re toe­pas­sing ook de struc­tuur van de be­stan­den. On­danks al­le mo­ge­lij­ke va­ri­a­ties stre­ven we er naar om de be­stan­den naad­loos aan te la­ten slui­ten op de struc­tuur die u no­dig heeft.