Meer dan re­dac­tio­ne­le en gra­fi­sche au­to­ma­ti­se­ring

Diagram

Van oor­sprong is RGA 2000 een bu­reau voor re­dac­ti­o­ne­le en gra­fi­sche au­to­ma­ti­se­ring, maar we evo­lu­e­ren. El­ke dag ont­dek­ken we nieu­we toe­pas­sin­gen, nieu­we tech­nie­ken, die we toe­pas­sen in uw werk­pro­ces­sen. Hier­door zijn we in staat om de­ze in ho­ge ma­te te au­to­ma­ti­se­ren. We zoe­ken daar­bij steeds naar prag­ma­ti­sche, laag­drem­pe­li­ge op­los­sin­gen.

Wat houdt ons be­zig?

In 1996 zijn we ge­start met het ont­wik­ke­len van de re­dac­ti­o­ne­le en gra­fi­sche au­to­ma­ti­se­ring. On­ze ac­ti­vi­tei­ten zijn heel breed, maar al­tijd staat de con­tent cen­traal. Zo ont­wik­ke­len we voor uit­ge­ve­rij­en toe­pas­sin­gen waar­mee au­teurs en re­dac­teu­ren hun pu­bli­ca­ties in­hou­de­lijk kun­nen mar­ke­ren. Voor gra­fi­sche be­drij­ven ont­wik­ke­len we toe­pas­sin­gen waar­mee zij pu­bli­ca­ties vol­le­dig of gro­ten­deels au­to­ma­tisch kun­nen op­ma­ken. De­zelf­de in­houd is ge­schikt voor bij­voor­beeld in­ter­net­pa­gi­na’s of elek­tro­ni­sche leer­om­ge­vin­gen.

Be­lang­rij­ke voor­de­len

Re­dac­tio­ne­le en gra­fi­sche au­to­ma­ti­se­ring le­vert be­lang­rij­ke voor­de­len op, die te­gen­strij­dig lij­ken, maar heel goed sa­men kun­nen gaan: snel­heid, be­heers­baar­heid, uni­for­mi­teit en fle­xi­bi­li­teit.