Re­dac­tio­ne­le en gra­fi­sche au­to­ma­ti­se­ring

DiagramIn de gra­fi­sche be­drijfs­tak neemt RGA 2000 een uit­zon­der­lij­ke po­si­tie in. On­ze ac­ti­vi­tei­ten be­ge­ven zich op het ge­bied tussen re­dac­tie, au­to­ma­ti­se­ring en gra­fi­sche pro­duc­tie. Door ele­men­ten van de­ze dis­ci­pli­nes te com­bi­ne­ren zijn we in staat om het pro­duc­tie­proces in ho­ge ma­te te au­to­ma­ti­se­ren. De voor­de­len ge­ven we te­rug aan on­ze klan­ten.

Wat houdt ons be­zig?

In 1996 zijn we ge­start met het ont­wik­ke­len van de re­dac­tio­ne­le en gra­fi­sche au­to­ma­ti­se­ring. On­ze ac­ti­vi­tei­ten zijn heel breed, maar heb­ben nog steeds te ma­ken met de­ze vorm van au­to­ma­ti­se­ring. Zo ont­wik­ke­len we voor uit­ge­ve­rij­en toe­pas­sin­gen waar­mee au­teurs en re­dac­teu­ren hun pu­bli­ca­ties in­hou­de­lijk kun­nen mar­ke­ren. Voor dtp-stu­dio’s ont­wik­ke­len we toe­pas­sin­gen waar­mee zij pu­bli­ca­ties vol­le­dig of gro­ten­deels au­to­ma­tisch kun­nen op­ma­ken. De­zelf­de in­houd is ge­schikt voor bij­voor­beeld in­ter­net­pa­gi­na’s of elek­tro­ni­sche leer­om­ge­vin­gen.

Be­lang­rij­ke voor­de­len

Re­dac­tio­ne­le en gra­fi­sche au­to­ma­ti­se­ring le­vert be­lang­rij­ke voor­de­len op, die te­gen­strij­dig lij­ken, maar heel goed sa­men kun­nen gaan: be­heers­baar­heid, uni­for­mi­teit en fle­xi­bi­li­teit.