Specialiteiten

XML, XSLT

In het di­gi­ta­le tijd­perk speelt XML (Ex­ten­si­ble Mark­up Lan­guage) een cru­cia­le rol. Van steeds meer pro­gram­ma’s is het be­stands­for­maat ge­ba­seerd op een ei­gen sub­set van XML. Open­Of­fice is de­ze trend be­gon­nen, ge­volgd door Word met WordML en In­De­sign met IDML. Met de komst van XHTML als op­vol­ger van HTML heeft ook in­ter­net een ei­gen sub­set. Voor gra­fisch au­to­ma­ti­seer­ders is dit een in­te­res­san­te ont­wik­ke­ling, voor­al in com­bi­na­tie met XSLT. Dit laat­ste is een taal om XML-do­cu­men­ten te trans­for­me­ren.

Wat kan XML en XSLT voor u be­te­ke­nen?

Met XML zijn we in staat om in­for­ma­tie in­hou­de­lijk te mar­ke­ren. Zo zal een do­cu­ment be­staan uit ele­men­ten als ‘Hoofd­stuk’, ‘Pa­ra­graaf’, ‘Voor­beeld’, ‘Ci­taat’, ‘Ar­ti­kel’ en­zo­voorts. Op ba­sis van de func­tie on­der­schei­den we al­le ele­men­ten in de tekst. In de uit­ein­de­lij­ke op­maak krijgt ie­der ele­ment zijn ei­gen vorm­ge­ving.

 

  • Met be­hulp van XSL-trans­for­ma­ties kun­nen we Word-do­cu­men­ten con­ver­te­ren naar in­hou­de­lijk ge­mar­keer­de XML-be­stan­den.
  • Van XML-be­stan­den kun­nen we snel de struc­tuur ana­ly­se­ren en re­le­van­te ele­men­ten con­ver­te­ren naar op­maak. Mo­ge­lij­ke con­ver­sies voor ge­druk­te pu­bli­ca­ties zijn naar In­De­sign, XPress of recht­streeks naar PDF, voor di­gi­ta­le pro­duc­ties is XHTML de stan­daard.

DITA, XSL-FO

De XML-sub­set DITA (Dar­win In­for­ma­tion Ty­ping Ar­chi­tec­tu­re) is een stan­daard om in­for­ma­tie me­di­um­neu­traal te be­he­ren en te pu­bli­ce­ren. In com­bi­na­tie met XSL-FO (For­mat­ting Ob­jects) past het goed in een mul­ti­me­di­aal pro­duc­tie­pro­ces. Oor­spron­ke­lijk ge­bruik­ten uit­ge­ve­rij­en DITA voor­na­me­lijk voor tech­ni­sche pu­bli­ca­ties. Te­gen­woor­dig is het ge­schikt voor al­le pu­bli­ca­ties, ui­terst fle­xi­bel, zon­der be­per­kin­gen in de vorm­ge­ving.

Een prak­tijk­voor­beeld

Een e­du­ca­tie­ve uit­ge­ve­rij heeft de bron­be­stan­den ver­rijkt met ant­woor­den en ex­tra do­cent­in­for­ma­tie. Daar­door is het mo­ge­lijk om uit de­zelf­de bron­be­stan­den ver­schil­len­de uit­ga­ven te ge­ne­re­ren, zo­als werk­boe­ken, ant­woor­den­boe­ken en do­cen­ten­hand­lei­din­gen. Op in­ter­net kun­nen ge­brui­kers in­ter­ac­tief kie­zen tus­sen ver­schil­len­de weer­ga­ven, met of zon­der ant­woor­den, met of zon­der do­cent­in­for­ma­tie.

Wat kan DITA voor u be­te­ke­nen?

Mul­ti­me­di­aal pu­bli­ce­ren biedt gro­te voor­de­len om snel ac­tu­e­le in­for­ma­tie te pu­bli­ce­ren op in­ter­net of in ge­druk­te vorm. Sa­men met on­ze klan­ten ont­wik­ke­len we XSL-trans­for­ma­ties om Word-do­cu­men­ten te con­ver­te­ren naar DITA. Voor al­le pu­bli­ca­ties ont­wik­ke­len we XSL-trans­for­ma­ties naar PDF en XHTML.

 

De be­lang­rijk­ste voor­de­len zijn:

  • De bron­be­stan­den zijn Word-do­cu­men­ten, dus heel toe­gan­ke­lijk. De ge­brui­ker kan zelf de bron­be­stan­den ac­tu­a­li­se­ren.
  • Pu­bli­ca­ties op in­ter­net of in ge­druk­te vorm ko­men uit de­zelf­de bron­be­stan­den. De in­houd komt al­tijd over­een.
  • Mul­ti­me­di­aal pu­bli­ce­ren is ui­terst fle­xi­bel, wat be­treft sa­men­stel­ling van de in­houd, ty­pe pu­bli­ca­tie, vorm­ge­ving en doel­groep.

SCORM

Steeds meer on­der­wijs­in­stel­lin­gen ge­brui­ken een e­lek­tro­ni­sche leer­om­ge­ving voor het zo­ge­he­ten af­stands­le­ren. Uit­ge­ve­rij­en slui­ten aan op de­ze ont­wik­ke­ling. De leer­ling werkt thuis of op de sta­ge­plek op­drach­ten door, ter­wijl de do­cent de vor­de­rin­gen volgt. SCORM 2004 (Sha­ra­ble Con­tent Ob­ject Re­fe­ren­ce Mo­del) is de hui­di­ge stan­daard voor uit­wis­se­ling van e­lek­tro­ni­sche leer­pak­ket­ten.

Wat kan SCORM voor u be­te­ke­nen?

E­lek­tro­ni­sche leer­om­ge­vin­gen worden steeds be­lang­rij­ker voor het af­stands­leren. Sa­men met on­ze klan­ten ont­wik­ke­len we XSL-trans­for­ma­ties om Word-do­cu­men­ten te con­ver­te­ren naar e­lek­tro­ni­sche leer­pak­ket­ten. Om­dat SCORM 2004 een heel o­pen stan­daard is, kunt u zelf func­ti­o­na­li­teit toe­voe­gen of weg­la­ten. De leer­pak­ket­ten zijn zo op­ge­zet dat stan­daard van de meest gang­ba­re vraag­typen de ant­woor­den wor­den op­ge­sla­gen en ge­scoord.

Scripting

Veel te­rug­ke­ren­de han­de­lin­gen zijn goed te au­to­ma­ti­se­ren. Denk bij­voor­beeld aan het her­num­me­ren van il­lus­tra­tie­be­stan­den of wat uit­ge­brei­der, het op­scho­nen van ko­pij­be­stan­den. Hier­voor ge­brui­ken we licht­ge­wicht scripts.

 

We spre­ken de script­ta­len:

  • Vi­sual Ba­sic (for Ap­pli­ca­tions)
  • VB­Script
  • Java­Script
  • Ap­ple­Script
  • Apa­che Ant